Elektronický obmedzovač zdvihového momentu FX500

Elektronický obmedzovač zdvihového momentu FX500

Jednou zo silných stránok technológií FASSI je aplikácia elektronických bezpečnostných riadiacich systémov vlastnej rady žeriavov, rovnako ako nepretržitý výskum a vývoj v tejto oblasti. Ale vo Fassi existuje tiež presná základná filozofia - vyvinutá technológia musí byť vytvorená a použiteľná pre čo najväčší počet zákazníkov. Takže po niekoľkých rokoch skúseností s elektronickým obmedzovačom zdvihového momentu ' FX800 Evolution ', vyvinuli vo FASSI nový elektronický systém ' FX500 ', ktorý bol projektovaný, naprogramovaný a realizovaný na aplikácie u žeriavov ľahkej rady. Nový systém, okrem toho, že nezávisle riadi bezpečnostné prvky inštalované na žeriavoch (štandardná verzia), tiež vzájomne pôsobí na riadenie výkonu a funkčného a ovládacieho systému v prípade, keď je žeriav vybavený RCS alebo RCH rádiovým ovládaním za použitia zariadení ako: ADC (automatické riadenie dynamických pohybov), riadené zdieľanie prietoku a XP.

' FX500 ' v štandardnej verzii žeriavu riadi prevádzku elektronického obmedzovača zdvihového momentu a bezpečnostných prvkov ako je obmedzovač otáčania a riadenie rozličného zdvihového momentu alebo obmedzovač zdvihového momentu riadiacej náklad pri použití mechanických nástavcov. ' FX500 ' môže byť aplikovaný pri modeloch hydraulických žeriavov od F50A do F210 a pri sérii ' T ' (s výnimkou modelov F175 , F195A a F215/235AXP), a taktiež na prianie pri modeloch F28A a F38A.
 

Komponenty, ktoré sú súčasťou riadenia obmedzovača zdvihového momentu

1. Snímače tlaku na zdvíhacích valcoch ramien (hlavný, sklopný a fly-jib) k čítaniu tlaku vyvinutého nákladom umiestneným na hydraulickom zámku daného valca. Tieto snímače tlaku tiež aktivujú indikatívne svetlá a bzučiak na hlavnom riadiacom paneli a užívateľskom paneli, zobrazujúce percentá zaťaženia žeriava alebo prevádzkový tlak v jednotlivých valcoch.

Snímač tlaku na valci hlavného ramena Snímač tlaku na zdvíhacích valcoch ramien Snímače tlaku aktivujú indikatívne svetla a bzučiak na hlavnom riadiacom paneli
(*) Snímač tlaku na valci hlavného ramena (*) Snímač tlaku na valci hlavného ramena (*) Snímač tlaku na valci hlavného ramena


2. Snímač uhlov inštalovaný na sklopnom ramene. Snímač uhlov má niekoľko funkcií, uvádza do činnosti 'inteligentný' obmedzovač zdvihového momentu tak, že rozoznaním pozície nákladu (nad alebo pod horizontálnou úrovňou) riadi dovolené pohyby pri aktivácii obmedzovača zdvihového momentu.

Snímač uhlov inštalovaný na sklopnom ramene

Nakoniec umožňuje rozpoznať, či je žeriav v zloženej (prepravnej) pozícii v momente aktivácie PTO, takže užívateľ je najskôr povinný pri rozkladaní hydraulickej ruky natlakovať sklopné rameno jeho úplným zatvorením, aby pri otváraní hlavného ramena nenastali nekontrolovateľné pohyby sklopného ramena ako dôsledok nedostatku tlaku v jeho valci, spôsobený vibráciami nákladného vozidla pri jazde. 

 

 

mechanický rozvádzač Hydrocontrol
Mechanický rozvádzač Hydrocontrol
rozvádzač D850/D900 s mikrospínačmi inegrovaným do elektromodulu
Rozvádzač D850/D900 s mikrospínačmi inegrovaným do elektromodulu
Núdzový ventil
Bezpečnostné zariadenie pre umožnenie obnovenia pohybu ramien žeriavu k zloženiu nákladu

 

3. Mikrospínače (M1 , M2 , M3 , M4 , M5 , M6 a M7) majú úlohu rozpoznať smer pohybu posúvačov v rozvádzači a riadiť tak manévre, ktoré povoľujú v momente aktivácie obmedzovače zdvihového momentu.

V prípade rozvádzača Hydrocontrol a mechanického rozvádzača Danfoss sú mikrospínače umiestnené na protiľahlej strane ovládania, zatiaľ čo v prípade rozvádzača Danfoss D850/D900 sú integrované priamo v elektronickom module - rozvádzači, a riadia tak manévre, ktoré povoľujú v momente aktivácie obmedzovače zdvihového momentu.


Mikrospínače majú tiež bezpečnostnú funkciu, zabraňujú stimuláciu bezpečnostného EV ventilu, determinujú neprítomnosť tlaku v rozvádzači v prípadoch, keď pri začatí práce so žeriavom alebo po uvoľnení bezpečnostného tlačidla, alebo po aktivácii obmedzovača zdvihového momentu jedna alebo viacero pák rozvádzača nie sú v neutrálnej polohe. U žeriavov vybavených rádiovým ovládaním majú mikrospínače tiež úlohu s pomocou logiky elektroniky preverovať, či pohyb šupátka korešponduje so signálom prichádzajúcim od rádiového ovládania, či sa nejedná o prípad, kedy je na užívateľskom paneli zobrazený alarm a žeriav je blokovaný.

 

 

4. Bezpečnostný elektromagnetický ventil EV1 a núdzový ventil pre verziu s rozvádzačom Hydrocontrol, zatiaľ čo pre verziu s rozvádzačom Danfoss sú ventily oddelené a integrované do bloku elektroventilov IG a ventilov regulujúcich prídavný tlak. Bezpečnostný elektromagnetický ventil má funkciu presmerovania hydraulického oleja do odpadovej vetvy v momente stlačenia núdzového stop tlačidla, táto funkcia je použitá aj v momente, keď je deaktivovaný obmedzovač zdvihového momentu.

 

Núdzový ventil umožňuje vylúčenie bezpečnostných zariadení v momente núdzového stavu, napríklad zablokovanie žeriavu kvôli zlyhaniu samotných bezpečnostných zariadení, aby sa obnovil pracovný tlak v rozvádzači. Pretože sa jedná o bezpečnostné zariadenia konštruované len na umožnenie obnovenia pohybu ramien žeriavu k zloženiu nákladu, aktivácia bezpečnostného ventilu automaticky redukuje tlak dostupný v rozvádzači na 200 Bar, takže žeriav nemôže byť preťažený (iba pre kombináciu rozvádzače Danfoss D850 s rádiovým ovládaním).

 

 

 

 

 

 

5. Hlavný panel (FX500), obsahujúci elektronickú kartu na obsluhu obmedzovača zdvihového momentu 

Hlavný panel (FX500)

a všetkých bezpečnostných prvkov. Panel je umiestnený v blízkosti rozvádzača. Užívateľa informuje o stave žeriavu prostredníctvom grafického displeja, správ, alarmov, percent zaťaženia od nákladu na jednotlivých valcoch ramien, percent zaťaženia navijaka od nákladu, atď. Okrem toho, že umožňuje užívateľovi navigáciu v programovom menu elektronickej karty, umožňuje tiež overovanie funkčnosti komponentov alebo aktivuje zariadenie a prídavné funkcie prítomné v žeriave.

 

 

 

 

 

Užívateľský panel

6. Užívateľský panel je v prípade obojstranného ovládania umiestnený na druhej strane oproti rozvádzaču. Je opäť vybavený tlačidlami pre aktiváciu hlavných prídavných funkcií (XP a LMI). Z panela je možné vyhodnotiť prostredníctvom LED dosiahnutie 90% alebo 100% zaťaženia pri práci s nákladom.

 

Z funkčného hľadiska má elektronický obmedzovač zdvihového momentu nasledujúcu charakteristiku:

  • tlakové snímače umiestnené na zdvíhacích valcoch čítajú tlak vyvolaný nákladom vnútri hydraulického valca a prenášajú signál do elektronickej karty. Keď sú dosiahnuté prednastavené programovateľné hodnoty tlaku, z karty je odoslaný výstupný signál do bezpečnostného elektromagnetického ventilu (EV1), ten sa odpojí a spôsobí, že tlak vo vnútri rozvádzača je prerušený a žeriavové funkcie nemôžu byť použité (s výnimkou otáčania a zasúvanie výložníka).

Uhlový snímač na sklopnom ramene HNJ umožňuje inštalovanému programu v elektronickej karte rozpoznať vlastnú polohu ramena, a teda nákladu. Túto informáciu umožňuje vzájomné pôsobenie mikrospínačov prítomných vo vnútri elektronického modulu alebo mikrospínačov umiestnených mimo segmenty rozvádzača. Rozpoznaním, ktorá páka rozvádzača je používaná a ktorým smerom sa pohybuje, umožní elektromagnetickému ventilu EV1 jeho zopnutie, a to iba v prípade, ak je manéver oprávnený.

V momente aktivácie obmedzovača zdvihového momentu s bremenom v pozícii nad horizontálnou úrovňou, budú umožnené všetky pohyby, ktoré majú tendenciu priblížiť bremeno späť smerom k stĺpu žeriavu (redukcia vzdialenosti, a tým pádom momentu), t.j. zasúvania výložníka a zdvíhanie ramien. Prirodzene, v momente aktivácie obmedzovača zdvihového momentu s bremenom v pozícii pod horizontálnou úrovňou, budú povolené manévre zasúvania výložníka a pokles ramien .

Je tiež možné časové vylúčenie obmedzovača zdvihového momentu za použitia postupu popísaného v návode na obsluhu a údržbu, ale len v prípade, keď je výložník úplne zasunutý. Toto zariadenie bolo pridané, aby prekonalo problémy so zdvíhaním najťažšieho bremena s úplne zasunutým výložníkom. V tomto prípade pri zdvíhaní bremena v pozícii nad horizontálnou rovinou pri indukovanom tlaku takmer na hranici uvedenia elektronického obmedzovača zdvihového momentu do činnosti, a v prípade spúšťania nákladu, elektronický obmedzovač často na hranici uvedenia do činnosti (vplyvom zvýšenej dynamiky spôsobenej spúšťaním bremena) a stáva sa nemožným zložiť náklad na zem. Jediným možným pohybom v tomto režime je spúšťanie sklopného ramena pri redukovanej rýchlosti.

Výhody pre operátora

  • Plne automatický systém riadenia bezpečnostných zariadení, riadi všetky možné riskantné situácie počas činnosti pomáhajúci operátorovi, ktorý je úplne zodpovedný za rozhodovanie počas práce.
  • Informácie o stave stroja poskytované priamo užívateľovi prostredníctvom grafického displeja umiestneného na hlavnom ovládacom paneli alebo na ovládači diaľkového rádiového ovládania (ak je ním žeriav vybavený).
  • Praktický systém kontroly komponentov, systém sa riadi a ovláda sám za použitia alarm kódov alebo indikátorov na displeji, blokuje žeriav v momente zlyhania a v rovnakom okamihu zabezpečuje presné údaje o komponentoch vyžadujúcich kontrolu, aby boli uľahčené problematické operácie.
  • Špičkové elektronické komponenty, výber použitých komponentov a usporiadanie systému zabezpečujú ich maximálnu spoľahlivosť a vysokú úroveň použitej ochrany.
  • Maximálna rozšíriteľnosť systému, systém je konštruovaný tak, aby umožnil dodatočnú jednoduchú inštaláciu prídavných zariadení a nastavenie procesov. 

Kontaktný formulár

(viac informácií )