EverLift Slovakia, s.r.o.
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika,
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka číslo 7712/S,
IČO:36054224,
DIČ: 2020095572,
IČ DPH: SK2020095572.

 

Všeobecné obchodné podmienky

sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv vrátane ústnych (ďalej len zmluva), na dodávku tovaru medzi EverLift Slovakia, s.r.o. (Ďalej len predávajúci) a stranou kupujúceho (ďalej len kupujúci), uzatvorených v súlade s Občianskym zákonníkom.

 

ČLÁNOK I.
Všeobecné ustanovenia

1. VOP určujú záväzným spôsobom práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ ich výslovne neupravuje zmluva, ktorá má vždy prednosť. Všetky podmienky, ktoré boli stranami zmluvy dohodnuté v korešpondencii alebo ústne pred jej uzatvorením, sú neplatné, ak sú v rozpore s týmito podmienkami a pokiaľ neboli dodatočne potvrdené v zmluve. Zmeny a doplnky zmluvy sú platné iba vtedy, ak sú urobené písomne ​​vo vzájomnej zhode strán.
2. Písomný návrh zmluvy urobený predávajúcim je pre predávajúceho záväzný 30 kalendárnych dní od dátumu preukázateľného odoslania alebo odovzdania kupujúcemu, ak sa strany počas tejto lehoty nedohodnú inak. Za návrh zmluvy sa považuje aj objednávka kupujúceho a za prijatie návrhu sa rozumie aj potvrdenie objednávky predávajúcim obsahujúce predmet plnenia, množstvo a cenu.
3. Ak nedodrží kupujúci svoje záväzky z tejto zmluvy, najmä však ustanovenie Článku IV., Ods. 2) a 3), je predávajúci oprávnený buď ďalej trvať na splnení zmluvy a alebo od zmluvy odstúpiť a predať tovar inému záujemcovi. V oboch prípadoch však prislúcha predávajúcemu právo na náhradu škody, ktorá mu tým preukázateľne vznikne.
4. V prípade, že kupujúcim je osoba s prideleným daňovým identifikačným číslom, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v týchto VOP a ani zmluvou, právnou úpravou o kúpnej zmluve príslušným ustanovením Občianskeho a Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. V prípade, že kupujúcim je občan (nie podnikateľ), riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán príslušným ustanovením Občianskeho a Obchodného zákonníka v platnom znení.

ČLÁNOK II.
Ceny

1. Ak nie je zmluvou stanovené inak, rozumie sa cenou tovaru predávajúceho cena s príslušnou DPH avšak bez nákladov balenia, dopravy, poistenie, clá atď.

 

ČLÁNOK III.
Dodacie podmienky

1. Pokiaľ nie je stanovené inak, rozumie sa miestom plnenia dodacia parita ‘EX WORK’, predajné miesto EverLift Slovakia – Banská Bystrica alebo odovzdaní tovaru prvému verejnému prepravcovi.
2. Dodávky tovaru a služieb sú predávajúcim realizované na základe písomných objednávok kupujúceho, na základe ústnej objednávky pri osobnom nákupe kupujúceho, e-mailom, faxom prípadne telefonicky. Za uzatvorenie kúpnej zmluvy (KZ) a zmluvy o dodaní (ZOD) je považované aj písomné potvrdenie objednávky predávajúcim, písomné potvrdenie zákazky kupujúcim, prevzatie zakúpeného tovaru kupujúcim pri osobnom nákupe, odoslaním tovaru externou prepravnou službou alebo rozvozom predávajúceho a podpísaním zápisu o vykonaní práce zástupcom odberateľa.
3. Ak nie je zmluvou stanovené inak, dodacia lehota začína plynúť odo dňa, kedy predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu, avšak za predpokladu, že počas dodacej lehoty dostane včas dopravený tovar a iné súčasti od kupujúceho, ak sú pre splnenie dodávky nevyhnutné.
4. Ak nie je zmluvou výslovne stanovená dodacia lehota ako záväzná, nepovažuje sa jej nedodržanie za zjavné porušenie zmluvy a kupujúcemu v tom prípade nevzniká nárok na náhradu s tým súvisiacich škôd. Pokiaľ kupujúci nepreberie tovar alebo nezaplatí celú sumu predávajúcemu do 10-tich kalendárnych dní od písomného vyzvania na odber, nemá predávajúci povinnosť splniť dodávku tovaru.
5. Ak nie je stanovené zmluvou inak, čiastkové dodávky a plnenie pred dodacou lehotou sa pripúšťajú. Výklad dodacích podmienok (doložiek) sa riadia podľa INCOTERMS 2010, pokiaľ sa na ne strany v zmluve odvolajú.
6. Spolu s tovarom odovzdá predávajúci kupujúcemu doklady vzťahujúce sa k tovaru, t.j. Dodací list, preberací protokol, TP vozidla, ďalej servisnú knižku a návod na použitie.
7. Pokiaľ nebude kupujúci svoje finančné záväzky voči predávajúcemu plniť v dohodnutej dobe splatnosti, vyhradzuje si predávajúci právo dodávať kupujúcemu ďalší tovar iba proti jeho platbe v hotovosti. Návrat ku všetkým zmluvne dohodnutým fakturačným režimom je potom viazaný na preukázateľné doloženie vyrovnania všetkých finančných záväzkov kupujúceho.
8. Ak bude kupujúci, na základe verejne prístupných registrov, vykazovať zhoršenú finančnú situáciu, vyhradzuje si predávajúci právo dodávať ďalší tovar kupujúcemu len proti jeho platbe v hotovosti. Návrat ku všetkým zmluvne dohodnutým fakturačným režimom je potom viazaný na preukázateľné zlepšenie finančnej situácie kupujúceho.

ČLÁNOK IV.
Zmluvná pokuta

1. V prípade, že je predávajúci v omeškaní s dodávkou tovaru podľa záväzne dohodnutej dodacej lehoty, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty nepredanej časti tovaru za každý začatý deň omeškania, nie však viac ako 8% z celkovej hodnoty nesplnenej časti tovaru. Ak bude predávajúci preukázateľne z vlastnej viny v omeškaní so splnením dodávky o viac ako 30 dní, je kupujúci oprávnený odmietnuť príjem tovaru.
2. Ak bude kupujúci v omeškaní s preberaním tovaru o viac ako 10 dní, je predávajúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny tovaru za každý začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania platby kupujúceho po lehote splatnosti, účtuje predávajúci za každý začatý deň omeškania zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% kúpnej ceny.
4. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy je predávajúci oprávnený proti sume zálohy započítať zmluvnú pokutu podľa čl. IV. odst. 2 a sumu prípadné škody.

 

ČLÁNOK V.
Balenie a označovanie tovaru

1. Nadstavby vozidiel, nadstavby a prívesy sa dodávajú nebalené. Balenie ostatného tovaru zodpovedá svojou kvalitou štandardným podmienkam a spôsobu dopravy.

 

ČLÁNOK VI.
Záruka a reklamácia

1. Ak nebude kúpnou zmluvou stanovené inak, musí kvalita tovaru zodpovedať technickým podmienkam predávajúceho alebo vzájomne prijateľnému štandardu, prípadne musí byť doložená inou formou (záručný list, osvedčenie o kompletnosti a akosti).
2. Predávajúci poskytuje na tovar záručnú lehotu v dĺžke 12-tich mesiacov od dátumu splnenia dodávky, pokiaľ nie je zmluvou stanovené inak. Záruka sa nevzťahuje na tovar vyvezený kupujúcim do tretej krajiny bez súhlasu predávajúceho. To isté platí aj pre zodpovednosť za prípadné chyby.
3. Po obdržaní každej časti tovaru je kupujúci povinný zabezpečiť kontrolu úplnosti dodávky za podmienok dohodnutých zmluvou a/alebo za podmienok platných pre daný druh tovaru.
4. Kvantitatívne a zjavné vady tovaru zistené pri preberaní možno uplatniť písomne ​​najneskôr do 3 kalendárnych dní od dátumu splnenia dodávky, skryté vady bez zbytočného odkladu, inak právo reklamácie zaniká. Reklamácia musí obsahovať všetky podstatné náležitosti nevyhnutné pre uplatnenie práva zo zjavných vád tovaru.
5. Ak bude tovar použitý v nezmenenom stave na iné účely, než je určené technickými podmienkami predávajúceho, zmluvou, návodom na obsluhu a alebo servisnou knižkou, neručí predávajúci za vady tovaru.
6. V prípade, že má tovar dodaný kupujúcemu prostredníctvom externého dopravcu tovaru zjavnú vadu, bez ohľadu na to ako vznikla, je povinnosťou kupujúceho spísať s dopravcom zápis o takejto skutočnosti, alebo tovar neprevziať. Pokiaľ kupujúci takýto zápis k reklamácii nedoloží, vystavuje sa možnosti neuznania reklamácie predávajúcim.
7. Záruka ani zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na súčasti podliehajúce prirodzenému opotrebeniu (napr. Hydraulické hadice, práce spojené s udržiavaním a obsluhou, nastavenie, dotiahnutie skrutkových spojov, mazanie súčastí), na škody spôsobené chemickými vplyvmi a na škody spôsobené nevhodným skladovaním u kupujúceho alebo ak došlo k nadmernému opotrebeniu alebo poškodeniu vplyvom chybnej funkcie iných komponentov. Predávajúci neručí ani za škody spôsobené nevhodnou obsluhou alebo neodbornou montážou či nesprávnym používaním pre daný tovar obvyklým a za škody spôsobené zásahom tretej osoby.
8. Ak ide u reklamovaného tovaru o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo na jej bezplatné a riadne odstránenie. Ak to nie je úmerné povahe vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. V týchto prípadoch začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia opraveného resp. vymeneného tovaru kupujúcim.

 

ČLÁNOKVII.
Platobné podmienky

1. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnená pripísaním čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo zložením kúpnej ceny v hotovosti k rukám predávajúceho.
2. Kupujúci nie je oprávnený k zdržaniu platby na účel kompenzácie akékoľvek iné pohľadávky predávajúceho.

ČLÁNOK VIII.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

1. Vlastníctvo tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia tovaru, t.j. pripísaním platby na účet predávajúceho alebo zaplatením kúpnej ceny v hotovosti k rukám predávajúceho.
Nebezpečenstvo škody prechádza na odberateľa okamžikom prevzatia tovaru alebo predmetu zmluvy alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi.

 

ČLÁNOK IX.
Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť EverLift Slovakia prehlasuje, že ako správca osobných údajov spĺňa všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR.
2. Osobné údaje sa spracovávajú z dôvodu poskytovania služieb, plnenia zmlúv, vedenia účtovníctva a marketingových aktivít (prostredníctvom emailu, telefonicky, písomne, online) za účelom informovania našich zákazníkov o zmenách, doplnkoch, novinkách a službách.
3. Priestory sídla spoločnosti sú monitorované kamerovým systémom so záznamom. Vstupom do týchto priestorov dávate automaticky súhlas so zaznamenávaním. Kamerový systém slúži výhradne ako ochrana majetku spoločnosti.

 

ČLÁNOK X.
Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci je zo zákona zodpovedný za porušenie licenčných a ďalších priemyselných práv vzťahujúcich sa k dodanému tovaru, technickej dokumentácii, katalógom, cenníkom, technickým výkresom a propagačnému materiálu.
2. Všetky informácie, ktoré kupujúci získa od predávajúceho v súvislosti s uzatváraním zmlúv, sú dôverné v zmysle príslušného ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka v platnom znení.
3. Kupujúci prehlasuje, že je bez obmedzenia schopný plniť svoje splatné záväzky, najmä že jeho majetok nie je v situácii, pre ktorú osobitný zákon ustanoví povinnosť podať insolvenčný návrh na vyhlásenie konkurzného konania, nie je dlžníkom v insolvenčnom konaní, nebol zamietnutý insolvenčný návrh pre nedostatok majetku dlžníka a tiež, že na jeho majetok nie je vedená exekúcia alebo nie je inak postihnutý alebo obmedzený výkonom rozhodnutia.
4. Kupujúci prehlasuje, že je spôsobilý na právne úkony a ďalej že osoby za neho v jeho zastúpení pri jednotlivých obchodných prípadoch konajúci sú na to oprávnené.
5. Kupujúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho prenechať, previesť či postúpiť na žiadnu tretiu osobu akúkoľvek svoju povinnosť, alebo právo vyplývajúce zo zmluvy či jej časti.
6. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorú by spôsobila prípadná nepravdivosť či nepresnosť vyhlásení v tomto článku alebo porušenie tu uvedených či akýchkoľvek iných povinností zo zmluvy.
7. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi príslušným ustanovením Občianskeho a Obchodného zákonníka v platnom znení, ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, a všetky ich spory vzniknuté z uzatvorenej zmluvy a zo všeobecných obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi budú riešené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
8. Všetky zmluvné vzťahy, ktoré medzi predávajúcim / zhotoviteľom a kupujúcim / objednávateľom už vznikli a stále trvajú, alebo v budúcnosti vzniknú, sa riadia týmito ‘Všeobecnými obchodnými podmienkami’ spoločnosti EverLift Slovakia.
9. Tieto ‘Všeobecné obchodné podmienky EverLift Slovakia, s.r.o.’ sa vzťahujú na dodávky tovaru a služieb podľa zmlúv uzatvorených od 1.7.2017.

 

V Banskej Bystrici, dňa 1.7.2017